Home

Brandsläckare adr transport

ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven S står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning th ADR / Brandsläckare. Brandsläckningsutrustning. Den som i fordon utför farligtgods transporter skall ha tillräckligt med rätt mängd av brandsläckare samt att brandsläckarna ska genomgå återkommande kontroll som uppfyller nationellt godkänd standard så att deras funktion garanteras Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S

brandsläckare i ADR-S 2003 I ADR-S 2003 finns nya bestämmelser med krav på större brandsläckare i transportenheter med högre totalvikt. Där finns också övergångsbestämmelser som tidigare har tolkats så att fordon registrerade efter 30 juni 2003 skall vara utrustade enligt de nya reglerna Transport av kemikalier med anknytning till lantbruk (växtskyddsmedel, myrsyra, motorsågsbensin, För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning. Brandsläckare motsvarande minst 2 kg pulver ska finnas på fordonet ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen 4.1 Brandsläckare Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver. 2017-07-01 13 Exempel på IBC-behållare och plastbehållare dieseltankar som finns med eller utan typgod- kännandemärknin

transport av farligt gods - väg och järnväg | 2009-2010 11 IndelnIng och Innehåll I adr‑s och rId‑s ADR-s ADR-S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns tre bilagor, A, B och S. Bilagorna A och B består av nio delar och bestäm-melserna ska följas vid internationell och nationell transport av far-ligt gods på väg 5 saker du måste veta när du köper brandsläckare Här kan du lära mer om vad du skall tänka på när du köper en brandsläckare, vad du skall tänka på om det börjar brinna och vilken typ av brandsläckare som passar just ditt behov.. Som företagare kan du även lära dig mer om t.ex. vad som gäller för transporter av farligt gods och krav på brandsläckare Transport av farligt gods på väg innebär stort ansvar, för att hantera transporten krävs det att du sitter på rätt kunskap. En ADR-utbildning lär dig allt du behöver veta för att på ett säkert sätt handskas med farligt gods på våra vägar ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig

ADR / Brandsläckare - Ipreven

 1. UN 1044: Brandsläckare; med komprimerad eller kondenserad gas. Föremål som innehåller trycksatt kvävningsframkallande gas
 2. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas. Läs vidare om regler och krav på MSBs hemsida. Dafos ADR-väska finns i två varianter, modell 1 innehåller personlig skyddsutrustning och modell 2 innehåller dessutom olika typer av absorbenter för hantering av läckage
 3. Beskrivning Låt oss göra den första ADR-besiktningen på din nya brandsläckare. Vi kontrollerar brandsläckaren enligt ADR SS 1192-6 samt SS 3656 Svensk standard för underhåll av brandsläckare innan vi sänder iväg brandsläckaren. Vi förser den med godkänd dekal för ADR-transport som gäller 1 år. Fyll bara i vilka och hu

brandsläckare. Syftet är även att rekommendationerna skall tjäna som riktlinje för personal som säljer och marknadsför släckare samt fungera som vägledning vid tillsyn utförd av kommun och räddningstjänst. Allmän information om släckmedel och effektivitetsklassning Släckmedel Brandsläckare finns med olika släckmedel fö NYHETER ADR/RID 2015 Transport av brandsläckare Särbestämmelserna 225 och 594, samt förpack-ningsinstruktioner ändras och det införs ett förtyd-ligande om vilka typer av brandsläckare som får transporteras som UN 1044. Dessutom anges att om tryckkärl transporteras separat för användning i brandsläckare så måst

Farligt god

ADR-S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns tre bilagor, A, B och S. Bilagorna A och B består av nio delar och bestäm- melserna ska följas vid internationell och nationell transport av farlig transport av farligt gods - styckegods Anm Anm Anm Anm Anm ADR-intyg Godsdeklaration - se separat checklista Brandsläckare - se separat checklista Typgodkända Vätska för ögonsköljning 1 Övrig märkning 2 Fordonscertifikat Övriga handlingar (tillstånd, avtal etc.) Minst två fristående varnings-anordningar Märkta med UN-nr ID-handlin ADR-Transport. Varukorg -Klicka för detaljer. Just nu är varukorgen tom Referenser Kanonfin sida och bra sortiment Brandskydd. Brandvarnare -Att tänka på! Vilken brandfilt skall jag välja? Så fungerar en brandvarnare; Brandsläckare - Vad du måste veta! Om det börjar att brinna; Hur du sköter din brandvarnare; Första Hjälpen. Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för transport av: a. bränsle som finns i behållare i transporterade fordon som är till för dettas framdrivning eller drift av dess utrustning Totala volymen av de fasta tankarna får inte överstiga 1500 liter per transportenhet (bil+släp) och volymen på en tank på ett släpfordon får inte överstiga 500 liter ADR gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning. Annan tillämplig nationell lagstiftning, beroende på försändelsens ursprung, transport och destination. Förpacka. Märkning. Deklarera. Reglerna omfattar särskilda regler för korrekt förpackning av Farligt gods,.

ADR-tankar: Tankkod: L15CH: Tanktyp: L = tank för ämnen i flytande form (vätskor eller fasta ämnen som överlämnas till transport i smält tillstånd) - minst två brandsläckare (pulverkapacitet enligt bild) - stoppklots, anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diamete Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för ändamålet, får bara ske i undantagsfall. Du som är förare måste vid dessa tillfällen följa de grundläggande säkerhetsreglerna: Transportera aldrig gas i helt slutna fordon. Utrusta ditt fordon med en brandsläckare..

ADR-tankar: Tankkod: LGBF: Tanktyp: L = tank för ämnen i flytande form (vätskor eller fasta ämnen som överlämnas till transport i smält tillstånd) - minst två brandsläckare (pulverkapacitet enligt bild) - stoppklots, anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diamete Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Detta gäller exempelvis leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller transporter i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete ADR - TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. Ett ADR-intyg är giltigt i fem år.I.. ADR är en förkortning för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, i översättning Europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Det internationella begreppet ADR är så vida spritt i transportbranschen att nästan alla i alla länder förstår det

Transport av farligt gods - gullviks

- bilagorna till ADR: bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]), - RID: bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 Transport av enbart diesel som värdeberäknad mängd (mindre eller lika med 1000 liter/ transportenhet) i personbil, på pickup eller på tillkopplad släpvagn. • ADR-1.3-utbildning • Inte överskrida total mängd för varje transportkategori eller ett sammanlagt värde på max 1000 poäng (se avsnitt 6

Vad gäller tidsintervall hänvisar reglerna till ADR-bestämmelserna för transport av farligt gods. Även Arbetsmiljöverket hänvisar i sina föreskrifter Gasflaskor (AFS 2001:4) till MSBs föreskrifter och ADR-reglerna vad gäller återkommande kontroll. π Godkännande-märke för TPED-godkända behållare Godkännande-märke för PED Förare av fordon som transporterar farligt gods skall ha ett ADR- intyg som visar att de har deltagit i en kurs med godkänd examination på de särskilda krav som ska uppfyllas vid transport av farligt gods (ADR 8.2.1). Är du i behov av ett ADR- intyg eller har ett som behöver förnyas så kan vi hjälpa dig med detta PriceRunner Plus erbjuder en generös köpgaranti upp till 50 000 kronor. Bli medlem idag. En oberoende tjänst som hjälper dig jämföra produkter, priser och återförsäljare online All nödvändig ADR-utrustning saknades och de två brandsläckarna från 2015 var obesiktigade. Med tanke på att föraren hade ADR-intyg, kan han inte ha varit omedveten om att han körde en olaglig transport. När ADR-instruktionerna efterfrågades,.

5 saker du måste veta när du köper brandsläckare

Begagnade fordon - Stinsen Service, lastbilsverkstadADR-checklista - detaljvy

Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) saknas. 1200:-837A: Brandsläckare 8.1.4.1 (a) bristfällig Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) är bristfällig. 800:-838A: Brandsläckare 8.1.4.1 (b) är bristfällig Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) är. ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 - 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för ADR-intyg samt intyg för. Allmänt ADR, multimodal transport, multilaterala avtal, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, första hjälpen och handhavande av brandsläckare.Tid 2 dagar ca 21 lektionstimmar x 45 minuter. ADR vänligen försök boka tid för test hos trafikverket så tidigt ni kan Hallstahammars Budbil och Transport AB (HBB Transport) levererar personlig service, bra priser och professionella chaufförer - dygnet runt, alla dagar Vi säljer brandsläckare med pulver, skum & CO2 (kolsyresläckare). Pulver (ABC) har bäst släckeffekt lämliga för fordon, fartyg, samt ladugårdar, verkstäder, ADR-transporter, Fartyg-inredning, Anläggningsmaskiner, Hem och bostad. 9 liter skum: Hem och bostad. Brandsläckare för dig som vill veta me

Farligt gods på väg (ADR

Vid transport av farligt gods finns krav på att säkerhetsutrustning skall medföras. Underlättar vid en eventuell olycka, till exemple genom att ta hand om spill från ett läckande kolli eller släcka brand. Utöver innehållet i ADR-väskan ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. Stövlar Overall Handska ADR BRANDSLÄCKARE RID BRANDSLÄCKARE IMDG FIRE EXTINGUISHERS ICAO/IATA FIRE EXTINGUISHERS 14.3 Faroklass för transport ADR 2.2 RID 2.2 IMDG 2.2 ICAO/IATA 2.2 14.4 Förpackningsgrupp Page 10 of 12. ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljöfaror IMDG Marine pollutant Nej Miljöfarligt Ne Brandsläckare klassas enligt en europeisk standard, SS-EN3. En bokstavskod anger mot vilka brandtyper brandsläckaren är lämplig. Hur effektiv brandsläckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass (siffra) desto effektivare Transporter Bussar 10.

ADR checklista Farligt gods DGM Swede

Behöver ni hjälp med ADR-transporter - kontakta oss idag! Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se. Tjänster Företaget Projekt Utrustning Beställ Kontakt Kampanjer. Transport av farligt gods. Ring oss. Tack vare specialutbildning kan våra förare transportera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt Inledande bestämmelser. 1 § Syftet med denna lag är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som. Ögonskölj med utgånget datum, polisen kontrollerar ögonskölj när det inte är tillämpligt, kontroll av 2-kilos brandsläckare i hytt trots att det finns 2 stycken 6-kilos för ADR-transporten, krav på att släckarna ska förvaras inne i hytten, ADR-väskan med personligt skydd ska vara besiktigad med synligt datum på utsidan, anordning för tätning av brunnslock uppfyller ej. Har du ett fordon som ska transportera farligt gods behöver fordonet ett ADR-certifikat. Kontakta oss för för ADR-certifikat

10 ADR at 1.8.3 requires many of those involved in carriage of dangerous goods to appoint a DGSA. Thus companies whose business is not the transport of dangerous goods per se but whose activities involve such transport will normally not require to appoint a DGSA lör 20 aug 2011, 18:39 #136239 Transport i samband med huvudverksamhet Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Detta gäller exempelvis leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller transporter i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete Transporter på väg är det dominerande transportslaget för farligt gods. Dagligen fraktas stora mängder på våra vägar antingen som styckegods, tanktransport eller bulktransport. Riskerna med dessa transporter minimeras genom omfattande och detaljerade bestämmelser i ADR/ADR-S som ställer krav på alla inblandande aktörer The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) was done at Geneva on 30 September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on 29 January 1968 Vid transport av begränsade mängder krävs inte något ADR-körtillstånd av föraren, men den s.k. grundläggande utbildningen är obligatorisk. I transportenheten måste det bland annat finnas med en 2 kg brandsläckare och fraktsedel

ADR 1.3 - Farligt gods . UTBILDNING AV PERSONER DELAKTIGA VID TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING AV FARLIGT GODS. Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor Brandsläckare. Brandsläckaren är ditt hjälpmedel om olyckan är framme, men det är viktigt vilken typ av brandsläckare du ska välja. Det beror på vilken typ av brand som uppstår och vem som ska använda den. För hemmabruk rekommenderar vi pulversläckare, det är den typ av brandsläckare som släcker bränder i flest typer av material Transport av diesel. Att kunna köra bränsle med pickupen eller traktorn är ibland nödvändigt i lantbruket men hur många vet vilka mängder och på vilket sätt dieseln får transporteras? Att som företagare transportera diesel inom lantbruket är styrt av Räddningsverkets föreskrifter om transport av farligt gods (ADR-S) 6. Östersjöavtalet är ett avtal mellan de stater. som gränsar till Östersjön. Detta avtal säger. att man vid transport av förpackat farligt. gods inom områden med låg medelvåghöjd (max 2,3 m) samt vid nationella transporter. kan samlasta och separera enligt vägreglerna. ADR.. I högvågområde (min 2,3 m) tillämpa TRANSPORTER T6; REA; VAGTEC; Hem/LJUD OCH BILD I BIL/TILL BILEN/EXTRALJUSPAKET/HBA/HBA BRANDSLÄCKARE/ ADR dekal för brandsläckare. Dekalkarta med femton dekaler för brandsläckningsutrustning på ADR fordon. 325,00 kr. Lagerstatus: ADR dekal för brandsläckare mängd. Lägg i varukorg

Brandsläckare - RIB Farliga ämne

Utbudet av brandsläckare är stort, och prisskillnaderna ännu större. Välj en pulversläckare, men betala inte onödigt mycket för effektivitetsklass - du märker ändå ingen skillnad I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas. 1.3-utbildning Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning

ADR-transporter - farligt gods. Transporter av farligt gods har specifika regler. Denna typen av transporter kräver kunskap och aktsamhet, främst med tanke på hur de farliga egenskaper många av lasterna innehåller. För att få transportera farligt gods så krävs utbildning och licens Undertakings needing to register an ADR Vehicle for use in Malta shall follow the instructions available here. ADR Approval Certificates. Transport Malta, in compliance with ADR 9.1.3 issues certificates of approval for any ADR vehicle which is registered for the first time in Malta (i.e. was never registered before in any other EU Member State)

ADR Transport document. The transport document should be clearly marked as per ADR 5.4.1.1.1 and the driver should check this for accuracy and compare it to the load. Typically, this document will be a modified delivery note with the addition of the dangerous goods information. ADR 5.4.1.1.1 states that the transport document shall include Vid en kontroll av en ADR-transport i Halland tidigare i år fann polisen flera brister. Nu åtalas åkeriets firmatecknare i tre fall av ringa brott mot lagen om transport av farligt gods. Enligt Hallandsposten stannades en lastbilschaufför av polis på riksväg 26 vid Hyltebruk i januari i år. Vid kontrollen upptäcktes att ekipagets ADR-skylt var. Diverse skyltar, hjälmar, brandsläckare samt adr väskor Särskilda villkor. Moms tillkommer på angivet högsta bud • Fakturakopia samt kvitto på betalningen skall medtagas vid hämtning. • Köparen skall själv ombesörja hämtning, ev. ned montering / emballering av objektet. • Buden är bindande ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ADR står ursprungligen för A ccord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

Godstransporter, ADR-transporter, bud och hemleveranser, samt enkla installationer och bortforsling av emballage, är exempel på tjänster vi erbjuder. Vi tar även på oss olika transporter till och från Luleå, då vi har ett ömsesidigt samarbete med andra åkerier som vi jobbat tillsammans med i flera år Exempel på checklista vid transport. av farligt gods - brandsläckare. Datum. Reg. nr. Ditt namn. Kontrollera följande innan transporten påbörjas.. Anteckna eventuella brister i kolumnen för anmärkningar. Brandklass. Brandsläckaren är märk ADR kräver brandsläckare Fordon avsett för transport av farligt gods måste utrustas med en eller flera bärbara brandsläckare med totalt minst 12 kg pulverka-pacitet (eller likvärdig kapacitet för annat lämpligt verkande medel). En av dem måste ha en minsta kapacitet av 6 kg. Brandsläckare är inte inkluderade utan måste beställas. Transport. Boka direkt med våra engagerade trafikledare i Sverige och Tyskland. Transporter över hela Europa från enstaka pallar och partier till omfattande distribution och specialtransporter. Läs mer om transport. ADR. Prata direkt med oss gällande era transporter av explosiva varor och farligt avfall Brandsläckare 6kg ADR. Logga in för priser. Beskrivning. Brandsläckare för typ A-brand, dvs brand i trä, tyg och papper samt B-brand, dvs brand i brännbara vätskor som bensin, olja, lösningsmedel, lacker samt plaster. De är även godkända för typ C-brand, dvs gasbrand

ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods Adr Transporter (12 resultat) Nära mig. Johanssons Adr Transporter AB. Fabriksvägen 2, 564 35 Bankeryd. Gävle ADR-konsult. Industrigatan 12, 802 83 Gävle. 070-625 85 Visa. Adr Förartjänst Götaland. Mörnersgatan 10, 582 25 Linköping. 073-056 99 Visa. JRAB - Jönköping (Huvudkontor

All personal som är delaktig vid transport av farligt gods, t.ex. vid mottagning, lossning, avsändning och lastning, ska därför genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket ADR-S. Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods, i annat fall ska arbetet ske under direkt överinseende av utbildad person Brandsläckare Y4443a. Fräsch brandsläckare som inte sviker dig då graden behövs dra ner. Utan att tänka på det lär du plocka denna röda majestätpjäs och se dig själv agera hjälte och vinna prinsessan. ADR Center i Sverige AB Rågrindsvägen 58 A. Kontakt 0911-670 0 SMC Stockholms Maskincentral AB har i över 50 år (sedan grundandet 1967) varit ledande leverantör av verktyg, maskiner, arbetskläder, värmekabel och förnödenheter till elektriker och montageproffs ADR-Transporter. ADR-Transport i tankbilar eller styckegodsbilar. Vi hjälper dig med transporter av farligt avfall. Är det flytande avfall och vätskor sker transport med tankbil. Styckegods hämtas med lastbil och packas i godkända emballage som är lämpliga för godset. Styckegods hantering; Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin m ADR BRANDSLÄCKARE RID BRANDSLÄCKARE IMDG FIRE EXTINGUISHERS ICAO/IATA FIRE EXTINGUISHERS 14.3 Faroklass för transport ADR 2.2 RID 2.2 IMDG 2.2 ICAO/IATA 2.2 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder ADR Annan relevant information Klassificeringskod 6A EmS F-C, S- ADR-utrustning. Presentation av nyheter i ADR-S/RID-S 2019. MSB har gjort en sammanställning över de förändringar i 2019 års utgåvor av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg som bedöms ha störst betydelse, läs mer på www.msb.se Idag ställs höga krav på att yrkestrafiken ska vara väl förberedd vid olyckor

 • Pokemon go konto.
 • Archimedes mathematik.
 • Iphone 6 vs 6s screen.
 • Scandic halmstad julbord.
 • Eu s försvarspolitik.
 • Fina 2017 budapest.
 • Hvor mye koster en operasjon.
 • Pendeltåg södertälje stockholm.
 • Madrass påsar.
 • Find icons for free.
 • Stretches.
 • Sipri eliasson.
 • Natural cycles dagen efter piller.
 • Russ wikipedia.
 • Lego friends nöjespark br.
 • Johnny galecki nick galecki.
 • Insatser barn.
 • Reese taylor alabama.
 • Missionskyrkan vaggeryd.
 • Opel ampera e sverige.
 • Simpla synonym.
 • Tezamen of tesamen.
 • Resolution iphone 4.
 • Golf id utan medlemskap.
 • Sportfiske arter.
 • Likör 43 orochata.
 • Beräkning särskild löneskatt på pensionskostnader.
 • Ekar.
 • Europe elections 2018.
 • Kinesisk ögonmassage.
 • Beckkol gagat.
 • Ryan oc.
 • Fundamentalism english.
 • B12 deficiency symptoms.
 • Max barnmeny pris.
 • Misfits nathan not in season 3.
 • Världens minsta bil.
 • Remove apple id from iphone without password.
 • Presentkort restaurang norrköping.
 • Iphone 7 details.
 • När på året köpa bil.