Home

Delaktighet och tillgänglighet

Tillgänglighet är i sin tur en viktig aspekt av delaktighet. Om inte lärmiljön är tillgänglig så är det svårt att vara delaktig. Delaktighet handlar också om att vara erkänd och att skapa förutsättningar för deltagande i lärmiljön, att vara en del i ett sammanhang och i en gemenskap, det vill säga samhandling Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. Delaktighet förutsätter också att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga

Delaktighet och tillgänglighet är honnörsord i internationell och nationell handikappolitik. Många utvärderingar, av bland andra Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och Handikappförbunden, visar dock att verkligheten är en annan. Från den 1 juli 2003 finns en lag om diskriminering på grund av funktionsnedsättning Genom att formulera tydliga mål för ökad tillgänglighet, användbarhet och delaktighet i översiktsplanen kan funktionshinderperspektivet få större genomslag i efterföljande planering och andra beslut. Mätbara och uppföljningsbara mål för ökad tillgänglighet bör tas fram inom flera olika sakområden så att den fysiska miljön i sin helhet blir så tillgänglig och användbar som. En arbetsplats är tillgänglig när alla kan göra sitt jobb och vara delaktiga på ett jämlikt sätt. Du behöver jobba med tillgänglighet dels för att undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättningar, och dels för att organisationen ska kunna dra nytta av allas kompetens fullt ut Tillgänglighet, användbarhet och delaktighet. Med utgångspunkt i FN-konventionen är olika former av tillgänglighet en avgörande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter oavsett funktionsförmåga och kunna ta del av allt i samhället funktionsnedsättning. Tillgänglighet påverkas av användbarhet, som är den enskildes uppfattning av tillgängligheten i en given miljö. Tillgänglighet och användbarhet är förutsättningar för delaktighet

En myndighet för tillgänglighet och delaktighet. Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag skulle lyssna på och ta tillvara på tankarna hos personer med aspergers.2 Anledningen till att denna uppsats har valt att undersöka arbete, delaktighet och tillgänglighet är att detta har med rättigheter att göra och att försöka skapa ett samhälle för alla. Bland per Delaktighet kan ses som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg. Rätten till full delaktighet Men ingen annan än individen själv kan avgöra vad som är en rimlig nivå för hans eller hennes delaktighet och samhällsengagemang

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering - SPS

Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. I det ingår allt som möjliggör delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Bemötande och förhållningssätt. Inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga begrepp i mötet och i arbetet med personer som har funktionsnedsättningar. Begreppen är tätt sammanflätade och utgår från ett gott bemötande och synen på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet

Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering Delaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. Syftet med landstingets policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att tydliggöra hur Stockholms läns landsting ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning

Frågor om delaktighet och tillgänglighet - MF

 1. ering eller bristande tillgänglighet. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med.
 2. Exempel på tillgänglighet och delaktighet i Högalids församling. Hörselslinga. Hörselslinga finns i Högalidskyrkan, S:t Ansgarskapellet och i stora salen i församlingshuset. Ramper. Ramper finns upp till kyrkans huvudentré och till församlingshusets stora entré
 3. Delaktighet kräver kunskap och insikt, därför måste patienten få god och anpassad information om sin vård och behandling och om eventuella risker. Kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen är central. Det är därför bättre att fråga vad patienten prioriterar i stället för att gissa vad som är viktigast för hen

Delaktighet och tillgänglighet för personer med

 1. ökad delaktighet och självständighet för personer med kognitiva funktions-nedsättningar (S2014/00197/FS, S2014/01928/FS, S2015/08135/RS (delvis)). Det framgår av uppdraget att det avser socialtjänsten. Hälso- och sjukvården
 2. Samtidigt regleras tillgänglighet av flera andra lagar och regler. Det innebär att det finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Det finns också andra myndigheter och organisationer som har god kunskap och kan ge råd och vägledning inom området tillgänglighet
 3. Funktionshinder och delaktighet 11 Tillgänglighet och delaktighet Positioner SKL anser att: Fysiska och tekniska miljöer för verksamheter som drivs av kommuner, landsting och regioner bör utformas utifrån principen om universell utformning och tillgänglighet. Medarbetare inom kommuner, landsting och regioner behöver kunska

Formulera mål för ökad tillgänglighet och delaktighet

 1. Standarder om digital delaktighet och tillgänglighet. Här har vi listat några av de standarder och vägledningar från standardiseringsorgan som är relevanta för dig som arbetar med digital tillgänglighet. Vissa standarder innebär bindande krav i lagstiftning, medan andra fungerar som vägledning med väl sammanställda principer
 2. Tillgänglighet och delaktighet. I Säffle kommun jobbar vi för att göra kommunen tillgänglig för alla. I vår gemensamma miljö kan det finnas hinder som gör det svårt att ta sig fram för personer med funktionsnedsättning, för äldre och personer med barnvagn
 3. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser
 4. Tillgänglighet. Tillgänglighet skapar förutsättningar för full delaktighet i samhället. Det gäller att förstå vad som krävs för att alla ska kunna delta. Tillgänglighet. Delaktighet. Delaktighet är avgörande i svensk funktionshinderspolitik och i mötet mellan biståndsbedömare och den som söker insats. Delaktighet
 5. Delaktighet sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans med andra. Delaktighetsmodellen är universell och inte begränsad till en bestämd typ av aktivitet, åldersgrupp eller funktionsförmåga. I den här skriften är dock möjlig­ heter och hinder för elever med funktionsnedsättning och deras delaktighet i på omgivningen

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om - tillgänglighet (2 kap.), - information (3 kap.), - samtycke (4 kap.) Tillgänglighet; Välkommen till #DelaktighetsBoosten. Vi vet att svaren skiljer sig och att fokusområdena är många. I grunden strävar alla mot att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1.1 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Ungefär var tionde invånare i Sverige bedöms ha någon form av funktionsnedsättning. Kommunen har ett stort ansvar att som föredöme underlätta för människor med funktionsnedsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra Svenska kyrkan vill vara en kyrka där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Den nya utbildningen Delaktighet och tillgänglighet ska stärka kyrkanställdas förmåga att bidra till ökad tillgänglighet HRF Hörselskadades föreningar runt om i Sverige har ett stort och viktigt uppdrag i sina verksamheter nu i år och många år framöver att tillsammans med samhällets aktörer och kommuner, kartlägga offentliga lokalers hörbarhet för hörselskadade, teleslingor och andra hörselhjälpmedel, alltså tillgänglighet och delaktighet för alla.. I många lokala HRF-föreningar pågår detta.

Tillgänglighet och funktionsnedsättning Ledarn

Tillgänglighet behövs också för att skapa förutsättning för att känna tillhörighet till, och delaktighet i, sin idrottsförening. Tillgänglighet för alla ställer krav på att sportarenor är utformade så att även personer med funktionsnedsättning kan delta och känna tillhörighet vid olika sportevenemang (Müller, 2012) Tillgänglighet och Delaktighet. Flag this item 0. Ett av målen i läroplanen är att eleven skall kunna använda modern teknik som olika verktyg för kunskapssökande och kommunikation. För många av våra elever så är det svårt att hitta information på nätet Genom planen fr tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhrande åtgärdsplan tar Höganäs kommun ett samlat grepp om funktionshinderfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta vidare med under perioden 2016 - 2020. Avsikten är att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötande

Ibland definieras delaktighet som tillgänglighet men den definitionen har fått kritik då tillgänglighet förstås mestadels snarare som en förutsättning för delaktighet. Del-aktig-het och participation Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum - en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20.. Struktur och tillgänglighet - men förståelsen för metoder och förhållningssätt räckligt för att skapa förutsättningar för delaktighet, och många lärare behöver i större utsträckning organisera undervisningen även utifrån de andra delaktighetsa-spekterna 2016-05-30 genomförde Ljudmiljöcentrum i samarbete med Harec och forskningsnoden Medicinsk humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper, LU ett tvärvetenskapligt seminarium om Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöe Tillgänglighet kan emellertid definieras som en förutsättning för full delaktighet och inkludering där tillgänglighet hos den fysiska och den sociala miljön är viktiga närmare vem tillgänglighet berör och handlar om, därefter kommer olika slags förståelse av funktionshinder (funktionsnedsättning) att granskas närmare

Funktionshinderspolitik och centrala begrepp - PBL

delaktighet och tillgänglig lärmiljö, vilket utgår från stödjande strukturer för alla elever, i synnerhet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att avgöra om det bidragit till ökad inkludering, delaktighet och tillgänglighet, vilket är subjektiv Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers. Ökad konkurrenskraft och delaktighet genom bättre tillgänglighet Tillgänglighet är en fråga som blivit alltmer uppmärksammad de senaste åren. Branka Majkic, arkitekt SAR/MSA på Norconsult AB och sakkunnig inom tillgänglighet, brinner för ämnet och som föreläsare delar hon generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter förklara tillgänglighet och delaktighet ur ett samhällsperspektiv, förklara centrala begrepp och perspektiv inom sociologisk teori. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Föreslå hälsofrämjande och miljörelaterade insatser på samhällsnivå för att främja tillgänglighet och delaktighet i aktivitet Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar. Vi arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Ta del av våra undersökningar, kartläggningar och studier inom området digital delaktighet och tillgänglighet

En kyrka för och med alla - tillgänglighet och delaktighet Debatt | Publicerad: 16 Februari 2017, 06:00. Som kyrka behöver vi arbeta med oss själva, med varandra för att vara en tillgänglig kyrka där var och en av våra medlemmar kan bli delaktig. Det anser. hindrade personers rätt till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att FN:s generalförsamling antog stand-ardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument när det gäller handikappolitiken i Sverige

Inom forskningsområdet bedrivs forskning och utredningsverksamhet med syfte att fördjupa kunskapen om social hållbarhet, sociala konsekvenser och välfärdskonsekvenser med avseende på olika gruppers praktiker, villkor och förutsättningar kopplade till mobilitet och transporter Exporten innehåller schemahändelser för grupp-, program och kurswebb där du valt Ja för i Mitt schema i Mina inställningar prenumerationer. Exportera Mitt schema. Kursen med mitt urval. Du kan exportera schema för Arkitektur för alla: användbarhet, delaktighet och tillgänglighet (AD245V) med urval utifrån Mina inställningar Delaktighet betyder inte att alla ska delta på samma sätt. Tvärtom är ett vidgat perspektiv på deltagande centralt för att alla elever ska komma till sin rätt. Begreppet tillgänglighet går hand i hand med delaktighet och är en förutsättning för att känna sig inkluderad Digidelnätverket arbetar fr kad digital delaktighet och tillgänglighet till digitala tjänster i Sverige. Nätverket består av de aktrer som väljer att delta och samarbeta, till exempel bibliotek, studiefrbund, ideella freningar, kommuner och myndigheter. Freningen Sambruk ingår i Digidelnätverkets nationella samverkansledning och

Delaktighet och habilitering. Lunds universitet, talar här om den funktionshinderpolitiska paradoxen: många träningslokaler har bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, men samtidigt poängteras att den enskilda individen har eget ansvar för att idrotta och motionera Tillgänglighet handlar här inte enbart om fysisk tillgänglighet, utan även om andra typer av funktionsvariationer så som exempelvis syn- eller hörselnedsättningar. Stor hänsyn ska tas till funktionsvarierades behov vid utformandet av offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem och utveckla tillgänglighet och delaktighet i kommunen för ökad trygghet, delaktighet och självständighet. Det ska fungera som underlag till Mål och budget samt för nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner. Kommunstyrelsen är dokument Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter

Tillgänglighet, tydlighet och intern delaktighet i fokus när MUCF justerar sin visuella identitet Den ska lägga grunden för hur MUCF möter, bemöter och kommunicerar med dem som myndigheten är till för Standardreglerna innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida att anpassa samhället till människor med funktionsnedsättning. Där finns viktiga principer om ansvar, agerande och samarbete. Områden pekas ut som är av avgörande betydelse för livskvaliteten och för möjligheter att nå full delaktighet och jämlikhet Tillgänglighet: Föreläsningar av DIGG, Funka, Inklusio, Siteimprove och Myndigheten för Delaktighet 2020-09-01 1 minuters läsning Siteimprove arrangerade en dag om tillgänglighet på webben den 27:e augusti, med anledning av lagen om tillgänglighet till offentlig service som från och med 23:e september gäller samtliga webbplatser

delaktighet och självständighet 2009 ratificerade Sverige FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att rätten till tillgänglighet och lika valmöjligheter som andra, utan diskriminering / Tillgänglighet och funktionsnedsättning; Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. De arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället,. Den 2 juli öppnar Delaktighetsforum - en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om.

Start - MF

Video: Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Här får du bästa vården i Sverige | Hälsoliv | Expressen

Tillgänglighet och delaktighet Vilka behov finns hos användaren? Vad behöver de hjälp med? Lots in i systemen Många väljer att söka sig fram De vill vara en bland allka Vara självständig Rätten att få välja själv Tillgång till olika tjänster WiF Plan för delaktighet och tillgänglighet Personer med funktionsnedsättning ska ha det bra i Höganäs kommun Lyssna. Kommunen vill att personer med funktionsnedsättning ska ha det bra. Därför har vi som jobbar på kommunen tagit fram en pla

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet, MFD), såg ett behov av vägledning kring detta, samt en möjlighet att samverka inom dessa politikområden. Det är Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Handisam som skrivit handboken. Handboken är publicerad april 2013 och inte ha mer stöd än nödvändigt. o Betydelsefulla steg mot delaktighet är att uppleva att man själv bestämmer, kan välja och ha inflytande. o Man behöver veta vem som bestämmer vad för att kunna vara delaktig. o Det ger mening att se olika steg mot delaktighet t.ex. Shiers delaktighetsstege Och utan känslan för delaktighet är det omöjligt att nå fullständig delaktighet. Att öka delaktigheten för människor med funktionsvariationer är hela samhällets ansvar. Myndigheter, företag, politiker, vården och utbildningsväsen måste ta sitt ansvar, men det måste även alla samhällsmedborgare Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (patientlagen 1§ 2014:821). Delaktighet är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Det reviderade programmet ska användas av stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera, förebygga och undanröja de hinder för delaktighet i omgivningen som bristande tillgänglighet och ojämlika levnadsvillkor medför för personer me

frågor, Tillträde till samhället - strategi och stöd för arbetet med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2030. Bakgrund Det övergripande nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer me 4.2 Hinder och barriärer mot tillgänglighet ska identifieras och undanröjas i kommunala byggnader, anläggningar, vägar och transportmedel. 4.3 Kommunen ska se till att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Lärvux Stockholm

Tillgänglig arbetsmiljö - Arbetsmiljöverke

Resultat: Intervjumaterialet som framkom ur intervjuerna delades in i delaktighet och tillgänglighet. Föräldrar upplevde att delaktighet i barnets vård var viktigt. Det gav föräldrarna en känsla av trygghet, förtroende och kontroll. När delaktigheten brast gav det föräldrarna oro då de inte upplevde sig bli sedda eller trodda på Delaktighet är långt mer komplext och dynamiskt än det sätt det allt oftare kommit att användas på1. Delaktighetsmodellen växte fram genom vetenskapliga studier och har använts som analysverktyg i studier av samspel och delaktighet, framförallt med fokus på barn och elever med funktionsnedsättning2 Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning God tillgänglighet är en viktig demokratifråga och främjar hälsa. Syfte Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet 2011 syftar till att öka tillgängligheten och konkretisera till-gänglighetsarbetet i åtgärder genom att öka medvetandet om funktionsnedsättning och funktionshinder bland förtroendevalda och an-ställda Funktionshindersperspektivet och behovet att förbättra tillgänglighet och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning uttrycks explicit i flera mål och delmål. Universell utformning, delaktighet och demokrati är en fortsättning av det genomförda projektet Norden för alla. Rapporter. Funktionshinder. 31 maj 2016

Bemötande och delaktighet - Kunskapsguide

Delaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. Syftet med den här policyn är att tydliggöra hur Stockholms läns landsting ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att nå detta krävs bland annat att arbeta för lika möjligheter Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet Tillgänglig verksamhet 1. Funktionshinderspolitiskt mål och inriktning 2. Systematiskt tillgänglighetsarbete 3. Ansvariga för att samordna tillgänglighetsarbetet 4. Aktiv involvering 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete 6. Tillgänglig rekrytering 7. Tillgänglighet i upphandling Tillgänglig information och kommunikation 8 Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Läs mer <b>Utmärkande drag</b. tillgänglighet. DELAKTIGHET Räen för personer med funktionsnedsäning a kunna delta fullt ut i samhällslivets alla delar på jämlika villkor som alla andra och ta del av sina räigheter, utan hinder i form av diskriminering eller bristande tillgänglighet. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsä ning.

Tillgänglighet och delaktighet Det är viktigt att alla känner sig välkomna och delaktiga i föreningen. Med några enkla knep kan ni skapa möjlighet för att alla ska kunna delta efter sina förutsättningar Vi har tagit fram en tillgänglighetsguide för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna förbereda dig på ditt besök. Vissa lokaler har god tillgänglighet och till vissa lokaler kan du behöva ta med dig någon som hjälper dig, alternativt att du kontaktar verksamheten innan ditt besök

Kontakta oss - MFDUtvecklingsprojekt skapar delaktighet | Framtidens Karriär

Tillgänglig utbildning - SPS

Genom att rösta i kommunalvalet påverkar du aktivt vilka politiker som ska styra och fatta beslut om frågor som står dig nära, till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg. Lämna synpunkter och förslag. Alla, kommuninvånare och tillfälliga besökare, gammal som ung, har rätt att lämna in förslag och synpunkter till kommunen Ökad konkurrenskraft och delaktighet genom bättre tillgänglighet Tillgänglighet är en fråga som blivit alltmer uppmärksammad de senaste åren. Branka Majkic, arkitekt SAR/MSA och sakkunnig inom tillgänglighet, brinner för ämnet och som föreläsare delar hon generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig kommun 1. Funktionshinderspolitiskt mål och inriktning 2. Funktionshinderspolitisk strategi 3. Övergripande ansvar för funktionshinderfrågor 4. Föra dialog och inhämta kunskap 5. Tillgänglighet i upphandling 6. Systematiskt arbetsmiljöarbete 7. Tillgänglig rekrytering 8. Interna arbetssystem och intranät 9 Digital tillgänglighet. Ungefär 500 000 människor i Sverige är inte digitalt delaktiga. Katrineholms kommun vill minska den digitala klyftan och arbetar därför med att få fler delaktiga. Det är en demokratifråga att ha möjlighet att kunna ta del av information och använda digitala tjänster

Offentlig gestaltning | Josefine Åhs Lagerberg

Delaktighet och tillgänglighet - Högalids församlin

Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Regeringsbeslut S2019/01379/FST: Slutredovisas 2020-03-31: Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med ledarhundar till Myndigheten för delaktighet Tillgänglighet - en förutsättning för delaktighet. Vad som skiljer oss från andra företag är vårt unika kartläggnings- och samtalsmaterial. Allt material är framtaget enligt grundprinciperna för tillgänglig kommunikation och information. Med andra ord: information som är begriplig för alla. Vi arbetar med autonomistödjande metoder

Patientens delaktighet - Patientsäkerhe

Jag behöver ta på mycket större allvar vad tillgänglighet och delaktighet innebär för människor som rör sig även utanför Internet. Fundera mycket hårdare på hur vi kan inkludera dessa grupper och de som glöms bort när vi talar om inkluderande, tillgänglighet och delaktighet Syftet är att genom samverkan och innovation bidra till utveckling och skapande av en utbildningsmodell för ökad tillgänglighet och delaktighet i undervisningen i idrott och hälsa. Det finns stort intresse att utveckla kunskap och metoder för utbildning av elever och lärare i skolan från ett inkluderande perspektiv Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är därför väsentligt att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och tillgänglighet Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg

Råd och vägledning för ökad tillgänglighet D

När digitaliseringen av bibliotekens verksamhet har växlat upp på grund av pandemin så riskerar många att lämnas bakom. Tobias Willstedt påminner om problem med digital delaktighet, tillgänglighet och ökade klyftor som vi inte får negligera Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas. Tommy Olsson från Myndigheten för digital förvaltning berättar om grunderna i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur vi kan uppfylla lagkraven. Terese Raymond från Digidelcenter om digital medborgarservice, främjande av digital delaktighet och möjliggörande för personer att höja sin digitala kompetens Hur tillgänglighet till hjälpmedel kan tillgodose individuella behov av delaktighet och självständighet. En kvalitativ studie om IT-baserade hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar. Authors: Noblía, Cecilia Wåhlstedt, Petra: Issue Date: 12-Aug-2010: Degree: Student essay: Keywords I Plan- och bygglagen står det bland annat att när man bygger nytt eller bygger om så ska byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskarav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler

Standarder om digital delaktighet och tillgänglighet PT

delaktighet och motivation blir en större del av undervisningen. Resultatet visar även att lärare anser sig undervisa mer inkluderande och tillgängligt än vad de gör och att majoriteten av deras svar i studien var individfokuserade och kategoriskt hållna. Det blev tydligt att verksamheten hade mer hinder i lärmiljö Och inte blir det enklare när vi pratar om social tillgänglighet, likabehandling och delaktighet. Att gå från att vara tolererad till att bli accepterad som en fullvärdig medlem av gruppen eller klassen kräver ett aktivt arbete av personalen. Man kan behöva hjälp med att tolka sociala situationer, stöd i kommunikation m m

Hälsa, sjukvård - SKLVälfärdsteknologi – IKT för äldre | VIKTiGSemesterbild « GöteborgsavdelningenPolitikerdebatt - GöteborgsavdelningenToppbetyg för äldreomsorgen i år igen! - Götene kommunLena Hallengren, Barn-, äldre- och jämställdhets­ministerPPT - Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser
 • White xc e 275.
 • Sl tidtabeller pendeltåg.
 • Hsb mina sidor.
 • Motton i livet.
 • Catharina nyqvist ehrnrooth instagram.
 • Husbilar värmland.
 • Putsa tegelfasad själv.
 • Vad betyder iu.
 • Vad är frigan.
 • Fox red labrador.
 • Ebay klein rottweil.
 • Om jag hade pengar ackord.
 • Lättbetongskruv biltema.
 • Period fysik.
 • Claudia eichler.
 • Matador afsnit 11.
 • Ignitor oldsmobile.
 • Tidningsbud jobb göteborg.
 • Schwarzwald turist.
 • God havregrynsgröt recept.
 • Vad är en kvävebas.
 • Ennsradweg beschreibung.
 • Knäpper i lägenheten.
 • Robin wright height.
 • Uppsvullen öronsnibb.
 • 30 november demonstration.
 • Handfat kabe.
 • Johnny galecki nick galecki.
 • Spirometri tolkning astma.
 • La solitudine.
 • Avliva hund hemma.
 • Framkalla bilder backaplan.
 • Iran religion.
 • Assessments synonym.
 • Book for fenris.
 • Min pokemon box är full.
 • Duvel vasagatan.
 • Priser vietnam.
 • Har skärt mig.
 • Bock bygg.
 • Kiss lick.